2016

Dalies

9. decembrī Laidzes pagasta “Ķīvīškrogā” notika ikgadējā reģionālās partijas “Talsu novada attīstībai” biedru kopsapulce. Tāpat kā iepriekšējos gados, sapulcē Talsu novada domē ievēlētie partijas deputāti atskaitījās par padarīto pēdējā gada laikā un informēja par novada attīstības projektiem 2017. gadam.

Kopsapulces sākumā partijas biedrus uzrunāja “Talsu novada attīstībai” priekšsēdētājs Aldis Vilsons: “Šajā gadā “Talsu novada attīstībai” apritēja 4 gadi. Politiskai partijai tas nav ilgs laiks, taču droši varam teikt – šajos gados darbs nevienā brīdī nav apstājies un mums priekšā ir arvien jauni izaicinājumi.
Pirms četriem gadiem mēs apstiprinājām partijas statūtus, kuros skaidri ir norādītas mūsu pamatvērtības. Tās ir MĒRĶTIECĪBA, DARBS, ĢIMENE, ZINĀTKĀRE un GRIBA. Vērtības – katra par sevi nozīmīgas, bet viena otru papildinošas.
Pašvaldībā šajos gados ir notikušas strukturālas izmaiņas, ko iedzīvotājs ikdienā nemana – sistemātiska un plānveida darbošanās tagad ir mūsu trumpis.
2014. gadā sākās jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods – iespēja pašvaldībai startēt projektu konkursos un iegūt finansējumu. Pēc pašvaldību vēlēšanām 2013. gada vasarā – 5 mēnešus pirms pieminētā plānošanas perioda sākuma – mums nebija iestrāžu ko pārņemt. Kādi ir novada prioritārie projekti? Kādas ir katras pilsētas un pagasta galvenās vajadzības? Tukšums. Šobrīd esam tik tālu, ka varam droši teikt – ir piesaistīts finansējums un Talsi pēc 13 gaidīšanas gadiem tiks pie šī vārda cienīgas bibliotēkas, mums būs jauns un moderns tirgus, kurā gatavību aktīvi darboties ir apliecinājuši zemnieki. Mums būs divi atjaunoti stadioni, Talsu Valsts ģimnāzija, 2. vidusskola, Talsu pamatskola un Sabiles pamatskola ir ieguvusi finansējumu mācību vides modernizēšanai. Valdemārpilī un Tiņģeres pils parkā paredzēta estrādes atjaunošana.
Šobrīd varu tikai teikt – būs. Ticu, ka vēl pēc gadiem diviem par lielu daļu no šiem projektiem mēs jau varēsim teikt – ir. Šo un vēl citu nenosaukto projektu kopējais piesaistītā finansējuma apjoms ir 20 miljoni eiro. Par katrā aktivitātē pieejamo finansējumu, esam mērojušies spēkos ar pārējām 118 pašvaldībām.
Tikko Talsos sācis darboties biznesa inkubators, kas aptver vecā Talsu rajona teritoriju. Mēs esam radījuši iespēju, lai jaunas un iespējams, inovatīvas idejas taptu tepat pie mums. Iespēju robežās atbalstām arī tos uzņēmumus, kas jau darbojas un ir jaunu izaicinājumu meklējumos. Kādreiz samērā bezmērķīgie ārzemju braucieni pie pašvaldības sadarbības partnervalstīm tagad primāri tiek organizēti, lai tie saskanētu ar mūsu uzņēmēju interesēm – jaunu tirgu apgūšanu, jaunu sakaru dibināšanu.
Ikdienā iedzīvotājus, protams, vairāk satrauc saimnieciskas lietas. Arī par to nav aizmirsts. Talsu novadā ir 4 pilsētas un 14 pagasti. Ja katras pārvaldes ikgadējais budžets tiek piešķirts saimniecisko darbu veikšanai un ikdienas uzturēšanas darbiem, tad tā dēvētā prioritāšu nauda pārvaldēm ir iespēja prioritārā kārtā sakārtot ieilgušas problēmas vai īstenot idejas, kam līdz šim nebija iespēja gūt papildu finansējumu. Kamēr Saeimā deputāti dala kvotas, Talsu novadā divu gadu laikā – 2015. un 2016. gadā – pilsētu un pagastu pārvaldēm kopumā ir piešķirti 600 000 eiro un rezultāti jau redzami – Talsu novada teritorijas attīstība ir vienmērīgāka, jo tiek domāts arī par lauku teritorijām.
Šajā gadā 20 gadi apritēja mūsu brīvības simbolam piemineklim “Koklētājs”. “Talsu novada attīstībai” finansēja pieminekļa tīrīšanu. Kamēr citi politiskie spēki par vajadzību sakārtot pieminekli un tā apkārtni tikai runā, mēs darām.
Pateicamies mūsu sadarbības partneriem, partijai “Vienotība”, kas atvēlēja 73 tūkstošus eiro no savas kvotu naudas Talsu vieglatlētikas stadiona izveidei. Aicinu Talsu novadā darbojošos politiskos spēkus, sevišķi tos, kuri ir pārstāvēti Saeimā un valdībā, nākt pie mūsu novada iedzīvotājiem un stāstīt – ko esat izdarījuši, kāds ir jūsu pienesums šo gandrīz četru gadu laikā?
Noslēgumā, vēlos uzsvērt, ka nākamajā gadā “Talsu novada attīstībai” būs 5 gadi. Novēlu mums visiem šo gadskaitli sagaidīt ar solīto darbu īstenošanos dzīvē. Kamēr citi sola – mēs darām.”

Talsu novada domes deputāts, Sociālo un veselības jautājumu komitejas loceklis Andis Astrātovs informēja par aktualitātēm sociālajā jomā un veselībā.

2017. gadā pašvaldība piešķīrusi 39 140 eiro atbalstu bērnu un ģimeņu centram “Brīnumiņš”, lai ģimenes ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības varētu saņemt tādus bezmaksas pakalpojumus kā fizioterapeits, ergoterapeits, Montesori un mūzikas nodarbības, smilšu terapija.
Tā kā valsts 2017. gadā pārtrauc 100% finansēt Talsu speciālo pirmsskolas izglītības iestādi «Kastanītis», finansējumu samazinot uz 30%, 2017. gadā 70% finansējumu jārod pašvaldības budžetā. Lai šī iestāde varētu darboties arī turpmāk, tiek prognozēts, ka nepieciešamais pašvaldības finansējums tās uzturēšanai būs aptuveni 135 000 eiro.
Andis Astrātovs informēja, ka pašreiz deputāti lēmuši par to, ka nākamajā gadā pašvaldības ikgadējā dotācija SIA «Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas» Talsu filiālei par «gultas dienām» būs 5500 eiro, kā arī slimnīcas Talsu filiālei anestēzijas iekārtas iegādei piešķirti 8500 eiro.
Šajā gadā piešķirtas pašvaldības stipendijas medicīnas speciālistiem 3 medicīnas rezidentēm otolaringologa, ginekologa-dzemdību speciālista un radiogrāfera specialitātē, 2017. gadā paredzētais finansējums šo stipendiju izmaksai ir 10 000 eiro.

Talsu novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Olga Blumbaha informēja par aktuālo izglītībā un kultūrā.

2016. gadā 13 541 863 eiro no pašvaldības budžeta tērēti izglītībai, sporta un kultūras pasākumiem visā novadā atvēlēti 2 739 846 eiro.
Saistībā ar IZM jauno pedagogu atalgojuma modeli no pašvaldības budžeta tika piešķirts papildu finansējums – 56 297 eiro – pirmsskolas pedagoģiskā personāla darba samaksas nodrošināšanai 2016. gadā. “Valsts piešķīrusi papildu finansējumu, lai algu palielinājums tiktu nodrošināts tikai tiem pedagogiem, kas strādā ar 5 līdz 6 gadus veciem bērniem, lēmām par papildu finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta, lai par vienāda apjoma, intensitātes un laika darbu atalgojums būtu vienlīdzīgs visiem,” viņa teica.
Lai budžeta izdevumi visām iestādēm būtu vienmērīgi, visām izglītības iestādēm pēc vienotiem principiem plānoti izdevumi: komandējumiem, reprezentācijas izdevumiem, dalības maksu segšanai, biroja precēm, mazvērtīgajam inventāram, medikamentiem, saimniecības precēm, mācību līdzekļiem, mācību grāmatām, mīkstajam inventāram, virtuves inventāram.
2016. gadā skolēnu olimpiāžu laureātu godināšanai atvēlēti 21 350 eiro; Dezinfekcijas līdzekļu iegādei visām PII 22 626 eiro; Finansējums ledus halles nomai 27 000 eiro Talsu novada sporta skolas vajadzībām; Ar pašvaldības līdzfinansējumu iespējams nodrošināt brīvpusdienas 5. un 6. klases audzēkņiem.
Pašvaldības 2016. gada budžetā ieplānota arī dažādu sporta un kultūras pasākumu finansēšana: Dalībai pieaugušo Olimpiādē Valmierā tika piešķirti 12 000 eiro; SEB Latvijas kalnu divriteņu maratona 6. posma rīkošanai Talsos 7000 eiro; Skaņas sistēmas iegādei Talsu tautas namam 20 000 eiro; Atbalsts «Rally Talsi 2016» 36 000 eiro; Ziemassvētku egles karkasa izgatavošanai 7000 eiro; Talsu deviņu pakalnu koncepcijas īstenošanai 50 000 eiro; Naudas balvām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumiem Talsu novada attīstībā 20 000 eiro; Grāmatas «Talsiem 100» sagatavošanai 15 000 eiro;
Kultūras un tūrisma projektu līdzfinansēšanai 12 000 eiro;
Finansējums piešķirts arī Talsu pilsētas svētku, novada pilsētu un pagastu svētku, Valsts svētku, Dižmāras tirgus, pasākuma «Līgojam Talsos», Vīna svētku, «Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā», «Stirnu bukam» u.c. norisei.
Gatavojoties Latvijas Valsts 100 gadu jubilejas svinībām, 2016. gadā tika izveidota darba grupa, kas sastādījusi aktivitāšu plānu svinību atzīmēšanai Talsu novadā. Veicinot iedzīvotāju līdzdalību svinību norisē, izveidota mājaslapa www.talsunovads.lv/LV100.
2017. gadā turpinās darbs, lai izstrādātu finansēšanas nolikumu prioritāri atbalstāmiem sporta veidiem Talsu novadā; 9 pakalnu koncepcijas īstenošana 50 000 eiro; Tiks rīkots Dziesmu svētku noslēguma modelēšanas pasākums maijā Talsu Sauleskalna estrādē; Paredzēta gāmatas izdošana, atzīmējot Talsu 100 gadu jubileju; Latvijas simtgades projektu īstenošana; Kultūras, tūrisma un sporta centra kapacitātes stiprināšana. Izglītības jomā daudz laika un resursu tiks ieguldīts, lai apgūtu ES finansējumu IZM Specifiskā atbalsta mērķim vispārējās izglītības mācību infrastruktūras modernizēšanai un energoefektivitātes projektu īstenošanai, Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona atjaunošanai, Talsu 2. vidusskolas vecā stadiona pielāgošanai vieglatlētikas treniņiem.

Noslēdzot savu prezentāciju Olga Blumbaha dalījās savās pārdomās: “Tā savādi, pasaulē ir divas problēmas – bads un aptaukošanās. 40% no pārtikas tiek izmesti atkritumos. Jāaizdomājas – kad televīzijā dzirdi, ka ministre Dana Rēzniece – Ozola neko nezina par Saeima deputātu kvotām, jo lēmis, ir ministru prezidents, Ministru prezidents savukārt norāda uz kādu citu – šo tēmu mētā kā karstu kartupeli. Un tad nākamā reklāma ir: “Esiet eņģeļi. Eņģeļi pār Latviju. Ziedojiet vienu eiro, lai kāds bērns varētu staigāt.” Tad man liekas, ka šis konteksts ir pārāk skarbs un mēs – pašvaldība – ļoti bieži esam tie, pie kā griežas un vaino mūs, ka mēs kaut kam vai kādam pasākumam neiedodam prasīto finansējumu. Mēs varam iedot tikai tik, cik mēs varam iedot. Vai katrai partijai, kam šī kvota tika piešķirta tā ir prioritāte jeb tas ir savai populisma spalvu spīdināšanai? Ir jāpadomā… Paldies, protams, “Vienotībai” – bērni sportos stadionā – bet kur šīs kvotas izmantos citi? Tas šoreiz paliks to partiju sirdsapziņā, kas tās naudas dabūs. Bet tad, kad ir jārunā, tad bieži šo partiju pārstāvji ir pirmie kas saka – mums vajag to, to un to. Un tas ir tas populisms – vajag mums visiem, bet kur tad mēs to naudu dabūsim?  Ja mēs visi kopā domāsim, ka esam viens novads, ka esam visi viena mērķa virzīti, tad es zinu, ka partija “Talsu novada attīstībai” attīstīsies, nostiprināsies, katrā ziņā cilvēki sapratīs – ka mēs ne tikai runājam, bet arī darām.”

Talsu novada domes priekšsēdētājs un Finanšu komitejas vadītājs Aivars Lācarus informēja par pašvaldības 2016. gada budžetu, kas bija 31 764 409 eiro. Lielākā daļa no šīs summa katru gadu tiek novirzīta izglītībai.

Otro gadu turpinās tā dēvētās «Prioritāšu naudas» piešķiršana Talsu novada pilsētām un pagastiem:
2016. gadā pārvaldēm atvēlētā summa sasniegusi 400 tūkstošus eiro. Finansējuma apmērs katrai pārvaldei atkarīgs no iedzīvotāju skaita, teritorijas lieluma, izglītības iestāžu daudzuma. Piemēram, Talsu pilsētai šogad finansējums jeb tā dēvētā «prioritāšu nauda» piešķirts 68, 4 tūkstošu eiro apmērā, Stendei – 27,4 tūkstoši eiro, Sabiles pilsētai un Abavas pagastam – 37,3 tūkstoši eiro, Valdemārpils pilsētai un Ārlavas pagastam tie ir 35,3 tūkstoši eiro. Pārējiem pagastiem finansējums atkarībā no pieminētajiem kritērijiem svārstās no 12,5 tūkstošiem eiro (Strazdes pagastam) līdz 25,8 tūkstošiem (Valdgales pagastam).

Programmai «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» jeb rezerves fondam līdz decembrim novirzīti 148 189 eiro – PII «Zvaniņš» ūdensvada avārijas novēršanai; Talsu tautas nama jumta tīrīšanai no sniega un ledus; Ģibuļu pagasta pārvaldes ēkas pagraba plīsušās iekšējās kanalizācijas sistēmas remontam; Ūdens glabātuvju izveide ugunsdzēsības vajadzībām Laucienē; Apsardzes sistēmas ierīkošanai Pašvaldības policijas telpās Sabilē; Portika vainagsijas nomaiņai un fasādes remontam Vandzenes pamatskolā; Maģistrālā kanalizācijas vada avārijas seku likvidēšanai Valdemārpilī, Ambrakas ielā u.c.

Informējot par nākotnes plāniem, Aivars Lācarus pārstāstīja par projektiem, ko paredzēts īstenot par piesaistīto papildus finansējumu.

 • SAM aktivitātē 3.3.1. «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» ietvaros plānota transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā, Raiņa ielā (projekta īstenošana: 2018. gada 1. ceturksnis);
 • SAM 4.2.2. “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros paredzēta Talsu 2.vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana un renovācija;
 • Talsu veselības centra pārbūve;
 • Sabiles vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana un renovācija;
 • Vandzenes PII «Zīlīte» energoefektivitātes uzlabošana un renovācija;
 • Sabiles PII «Vīnodziņa» būvniecībai un energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana;
 • Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros paredzēts īstenot projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos” (īstenošana: 2016. gada 3.ceturksnis – 2018. 1. ceturksnis).
 • SAM 5.4.1 «Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas» ietvaros: Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā «Abavas senleja» (2017.gada 3.ceturksnis).
 • SAM 5.5.1. «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» ietvaros: Starptautiska mākslinieku rezidence «Pedvāle», Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs un Sabiles tūrisma informācijas centrs (2018.gada 1.ceturksnis); Firksu-Pedvāles muižas ēkas un kūts pārbūve; Sinagogas ēkas pārbūve; Sabiles pilsētas laukuma pārbūve.
 • SAM 5.6.2. «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» ietvaros tiek plānota Talsu tirgus pārbūve (2017. gada 2. ceturksnis) un Industriālās teritorijas attīstība Stendes pilsētā.
 • SAM 8.1.2. «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi» ietvaros (2018. gada 2. ceturksnis): Talsu 2. vidusskolas mācību vides uzlabošana; Talsu 2. vidusskolas Metodiskā centra energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve; Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve; Talsu Valsts ģimnāzijas telpu atjaunošana; Talsu pamatskolas telpu atjaunošana; Sabiles pamatskolas telpu atjaunošana.
 • Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014-2020 ietvaros (2017. gada 2. ceturksnis) paredzēta Lauku ceļu pārbūve un atjaunošana – 1. kārta; Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Talsu novadā (Strazdē, Ģibuļu pagastā).
 • LEADER projektu ietvaros (2017.gada 2. ceturksnis): Estrādes atjaunošana Tiņģerē; Estrādes būvniecība Valdemārpilī. Āra trenažieru uzstādīšana Valdgales pagasta Pūņās; Dursupes ezera pludmales izveide un apkārtnes labiekārtošana.

Par partijas «Talsu novada attīstībai» valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Aldis Vilsons

Reģionālās partijas «Talsu novada attīstībai» biedru kopsapulcē 9. decembrī par valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Aldis Vilsons.

Valdē arī turpmākos divus gadus turpinās darboties Aivars Lācarus, Dace Zeļģe, Andis Astrātovs, Oskars Āboliņš, Oļegs Solovjovs un Andis Vicinskis. Valdē no jauna ievēlēts Uguņciema baptistu draudzes mācītājs Kaspars Maķevics un aktīva pensionāre Gaida Krūze.

Aldis Vilsons pēc atkārtotas ievēlēšanas priekšsēdētāja amatā teica, ka galvenais valdes uzdevums būs vēlēšanu programmas izstrāde partijas pārstāvju dalībai 2017. gadā paredzētajās Pašvaldību vēlēšanās.

Partijas statūti paredz valdes un tās priekšsēdētāja pārvēlēšanu ik pēc diviem gadiem.