Partijas dibināšanas programma

Dalies

Pieņemta partijas
dibināšanas
sapulcē 03.11.2012.

Darbs. Attīstība. Ilgtspēja.

Talsu novads ir mūsu kopīgās mājas, kur visi novada iedzīvotāji ir savējie! Tā ir liela un stipra ģimene, kurā katrs ir īpašs, savdabīgs un visiem vajadzīgs! Mājas – ikvienam tā ir mīļākā un skaistākā vieta uz zemes. Vieta, kur dzīvojam, strādājam, audzinām bērnus un vienmēr atgriežamies. Mūsu sajūtas nešķirami saaug ar dzimto vietu, pierasto un pašu veidoto vidi, kas rada māju sajūtu. Sirdi un prātu uzrunā vienkāršas lietas, nejauši gadījumi, veicinot izvēli palikt savā novadā.

Novada iedzīvotāji ar krāšņu cilvēcisko īpašību kopumu ir katra novada lielākā bagātība. Mēs ticam, ka ikviens Talsu novada iedzīvotājs lepojas ar savu novadu, ir gatavs strādāt novada labā, izturas godīgi pret sevi un citiem, kopējas lietas labā spēj pieciest neērtības, lai, novada saimnieciskajai dzīvei attīstoties, baudītu ieguldītā darba augļus.

DARBĪBAS MĒRĶI:

1. Veicināt Talsu novada attīstību.
2. Paaugstināt iedzīvotāju labklājības līmeni.
3. Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi un tīru dabu.
4. Saglabāt kultūrvēsturiskās un reliģiskās vērtības.

PAMATVĒRTĪBAS:

MĒRĶTIECĪBA – konkrētu mērķu analītiska apzināšana, uzklausot sabiedrību kompetenti un pilsoniski atbildīgi.
DARBS – galvenais mērķu īstenošanas instruments.
ĢIMENE – sabiedrības pamats un mērķu sasniegšanas noteicošais balsts.
ZINĀTKĀRE – visa jaunā izzināšanas un izglītības virzītāja.
GRIBA – neatliekams iecerēto rezultātu sasniegšanas nosacījums.

Balstoties uz šīm pamatvērtībām, cilvēka dzīve piepildās, dzīves kvalitāte uzlabojas un rodas sajūtas, kuru kopumu dzejiski var nosaukt par Laimi.

PAMATPRINCIPI:

Gods. Gods būt Talsu novada iedzīvotājam, lepoties ar savu novadu, godam pildīt pienākumus ģimenē, sabiedrībā, darbā, ievērojot taisnīguma principus un morāles vērtības. Radīt katram novada iedzīvotājam (no bērna līdz sirmgalvim) sajūtu, ka viņš ir savējais, ka viņu godā, uzklausa, viņam palīdz. Mūsu novads – labākā vieta, kur audzināt bērnus, mācīties un strādāt. Talsu novads godam popularizējams valsts mērogā, ārpus robežām, lai novada ļaudis pazīst arī citviet.

Radošums. Radošums un inovācija ir jaunā – XXI gadsimta domāšanas dimensija, katras ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Novada speciālistiem un politikas veidotājiem jāatbalsta inovatīvu ideju autorus. Tas ir priekšnoteikums cilvēkresursu attīstībai, vietējās ekonomikas „sildīšanai”, novada budžeta ieņēmumu palielināšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai. Radošums, izglītība un ilgtspējīga attīstība – novada izaugsmes mērķi.

Izlēmība. Izlēmība un nelokāma apņemšanās, veicinot novada attīstību, lai nodrošinātu šodienas vajadzības, neradot draudus nākamo paaudžu sekmīgai dzīvei. Attīstīsimies kopā – stingri stāvot uz savas zemes, droši lūkojoties nākotnē. Izlēmība un griba ir vienīgie instrumenti, ar kuriem varam ietekmēt pasauli.

Brīvība. Iespēja bez uzmācīgas ietekmes un cenzūras dzīvot, domāt, radīt un izpausties, nenonākot pretrunā saviem ideāliem – tā ir brīvība. Atbilstoša vide uzņēmējdarbībai, izglītībai, kultūrai un sociālajām garantijām. Kopības sajūta katrā novada vietā – Talsu ielās, pagastos, ciemos un viensētās. Novadā paši saimniekojam, jūtamies brīvi, radoši un atbildīgi.

Atbildība. Patiesi brīva cilvēka izpausme ir atbildība un cieņa pret līdzcilvēkiem, novadniekiem, partneriem, viesiem un, protams, pret sevi. Saskaņa domās, darbībā, mērķos un rīcībā. Darīsim kopā! Apzinīgi, atbildīgi, jo mēs ESAM un VARAM. Mēs – novada patrioti – gudri, darbīgi un godprātīgi!

Darbības virzieni mērķu īstenošanai:

I Novada pārvaldība:
1. Efektīva un saprātīga kompetences un pienākumu sadale starp pašvaldības administrāciju un tās iestādēm.
2. Pašvaldības lomas un atbildības stiprināšana.
3. E-pārvaldības un e-pakalpojumu paplašināšana.
4. Dažādu iedzīvotāju grupu iesaiste lēmumu izstrādāšanā un īstenošanā.
5. Sadarbība ar uzņēmējiem, iedzīvotāju iniciatīvas, publiskās un privātās partnerības sekmēšana.

II Uzņēmējdarbība:
1. Labvēlīga vide uzņēmējdarbības attīstībai, piesaistot ES fondu un valsts atbalstu.
2. Darbs tuvu dzīvesvietai – galvenais priekšnosacījums demogrāfijas uzlabošanai.
3. Investoru piesaiste jaunu uzņēmumu radīšanai Talsu novadā.
4. Jauniešu interešu veicināšana uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
5. Izglītoti, aktīvi, konkurētspējīgi speciālisti.
6. Dabas resursu maksimāli saprātīga izmantošana.
7. Ekonomiskā sadarbība ar kaimiņu novadiem.

III Izglītība:
1. Mūsdienīgas, augstu novērtētas, bērniem draudzīgas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, pietiekams vietu skaits tajās.
2. Konkurētspējīga, vietējai uzņēmējdarbībai nepieciešama arodizglītība.
3. Iespējas iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību novadā.
4. Atbalsts projektiem mūsdienīgas izglītības attīstībai, ieviešot modernas tehnoloģijas un ceļot energoefektivitāti.
5. Jaunas apmācības formas.
6. Mūžizglītība un pārkvalifikācija.
7. Lauku izglītības iestāžu tīkla stabilizēšana.

IV Bērni un jaunatne:
1. Droša un attīstoša vide mazajiem novadniekiem.
2. Iespēja skolēniem apgūt uzņēmējdarbības un finanšu pamatus, iejusties darba vidē.
3. Pieejama un daudzveidīga interešu izglītība.
4. Aktīvas jauniešu organizācijas.

V Veselība:
1. Pieejama un kvalitatīva ikviena iedzīvotāja veselības aprūpe.
2. Novada centrā – slimnīca ar modernu diagnostiku, ārstniecību un rehabilitāciju.
3. Veselīgu dzīvesveidu uzturoši un popularizējoši pasākumi.
4. Jauno speciālistu ieinteresēšana par novada veselības aprūpes iestādēm.

VI Sociālā un fiziskā drošība:
1. Kvalitatīva, iejūtīga un pieejama veco, vientuļo un slimo novada iedzīvotāju aprūpe.
2. Pārdomāta un stimulējoša sociālo pabalstu sistēma.
3. Kompleksi sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visā novada teritorijā.
4. Aktīva sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.
5. Iedzīvotājiem viegli pieejama pašvaldības policija.

VII Kultūra un reliģija:
1. Talsu novada daudzveidīgās kultūridentitātes saglabāšana un attīstība.
2. Jaunu kultūras, mākslas un garīgo vērtību radīšana un pārdomāta tradīciju izkopšana.
3. Kultūras infrastruktūras pilnveidošana.
4. Sadarbība ar kristīgajām draudzēm novada attīstībai un garīguma stiprināšanai.

VIII Sports:
1. Sportisko aktivitāšu atbalsts visa novada teritorijā.
2. Augsta līmeņa sporta attīstības projektu realizēšana.
3. Latvijas un starptautisku sporta pasākumu organizēšana Talsu novadā.
4. Talsu novada sportistu līdzdalība Latvijas un starptautiskajos sporta notikumos.

IX Tūrisms:
1. Vēsturisko un kultūras objektu sakārtošana un aizsardzība.
2. Tūrisma nozares attīstības veicināšana.

X Vide:
1. Vides piesārņojuma samazināšana.
2. Sakoptu, novadam raksturīgu lauku ainavu saglabāšana un atjaunošana.
3. Veselīga un sakārtota pilsētu vide.
4. Vides aizsardzības un iedzīvotāju vajadzību sabalansētība.
5. Energoefektivitātes paaugstināšana, vides resursu saglabāšana.
6. Atkritumu saimniecības sistēmas sakārtošana un mērķtiecīga iedzīvotāju iesaiste šajā darbā.
7. Aktīva, radoša un atbildīga pilsoniskā sabiedrība.

Gods strādāt Talsu novadam!