Talsu Galvenās bibliotēkas projekts: deputāti pieprasa sasaukt ārkārtas sēdi

Dalies

Pirmdien, 21. maijā Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim iesniegts astoņu Talsu novada domes deputātu pieprasījums par ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai skatītu jautājumu “Par projekta Nr. EKII-2/11 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” realizāciju”.

No pašvaldības informatīvā izdevuma “Talsu Novada Ziņas” deputāti uzzināja, ka pašvaldība vienpusēji ir atkāpusies no 2017. gada 10. maijā noslēgtā līguma par ēkas daļas pārbūvi Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām. Nav pieļaujami, ka lēmumu par tik vērienīgu projektu pieņem bez iespējas deputātiem balsojumā izteikt savu nostāju un pilnvērtīgi iepazīties ar visiem apstākļiem.

Pirms nedēļas jau vērsāmies pie priekšsēdētāja ar pieprasījumu šo jautājumu skatīt kārtējā domes sēdē, taču rezultātā 17. maija sēde izvērtās par farsu. Pie balsošanas par to vai turpināt/neturpināt noslēgtā līguma saistības deputāti netika, jo mūsu sagatavotais lēmumprojekts neesot bijis saskaņots juridiskajā nodaļā. Šis aizbildinājums neiztur nekādu kritiku, jo tieši Domes priekšsēdētāja – nevis iesniedzēja – kompetence ir novirzīt (novīzēt) lēmumprojektu. Talsu novada pašvaldības nolikums paredz: “Lēmumu projekti, kuri nav skatīti atbilstošajās pastāvīgajās komitejās un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz kancelejā, kura tos iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.”

Pateicamies kolēģiem – deputātiem – kuri parakstīja pieprasījumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu, tādā veidā parādot nostāju, ka tik svarīgus lēmumus nedrīkst pieņemt bez deputātiem! Atgādinām, ka likums par pašvaldībām nosaka: “Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā triju dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.”

Talsu novada domes priekšsēdētājam

Edgaram Zelderim

           Talsu novada domes deputātu

Anda Astrātova

Ģirta Kalnbirzes

Oļega Solovjova

Alfona Spēka

Daigas Feldmanes

Ingas Gluzdas

Gerdas Zeberiņas

Tabitas Kalniņas

 pieprasījums par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu.

  1. gada 10. maijā Talsu novada domes priekšsēdētājs piegādātāju apvienībai PS „TALSU STATISKAIS SPRIEGUMS” un SIA „Campaign” paziņo, ka Talsu novada pašvaldība vienpusēji atkāpjas no 2017. gada 10. maijā noslēgtā līguma Nr. BU 03/17 par ēkas daļas pārbūvi Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām (turpmāk tekstā – Līgums).

Mūsu ieskatā Līguma laušanai nav būtiska pamatojuma, Talsu novada domes priekšsēdētāja rīcība padara neiespējamu projekta Nr. EKII-2/11 „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” realizāciju paredzētajā termiņā (2019. gada septembris) un draud ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma zaudēšanu 1.4 milj. EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 28. pantu, pieprasām sasaukt ārkārtas Talsu novada domes sēdi, kuras darba kārtībā skatīt jautājumu par projekta Nr. EKII-2/11 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” turpmāko realizāciju.

Sēdes darba kārtība un lēmumprojekts pielikumā. Neiebilstam lēmumprojekta informatīvi saturiskām korekcijām Juridiskajā nodaļā un atbilstošai tehniskai apstrādei Kancelejā pirms Talsu novada domes ārkārtas sēdes.

Talsos, 2018. gada 21. maijā

PROJEKTS

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.______, _____.punkts)

Talsos __.05.2018.                                                                                                                            Nr.______

Par projekta Nr. EKII-2/11 „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” realizāciju

  1. gada 16. novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums, iegādāties daļu ēkas Brīvības ielā 17a, Talsos ar mērķi, Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām. Kopējā nekustāmā īpašuma iegādes summa sastādīja LVL 140 000.

2014. gada martā notika Talsu pilsētas Apkaimes ideju darbnīca, kur iedzīvotāji kā galveno prioritāti sadaļā “Kultūra, aktīvs dzīvesveids, izglītība un sociālā palīdzība” izvirzīja Talsu Galvenās bibliotēkas telpu un infrastruktūras sakārtošanu bijušajā universālveikalā, Talsos.

2017. gada 10. maijā Talsu novada pašvaldība ar piegādātāju apvienību PS „TALSU STATISKAIS SPRIEGUMS”, reģistrācijas Nr. 4123024873, un SIA „Campaign”, reģistrācijas Nr. 50003773841 noslēgusi līgumu Nr. BU 03/17 par ēkas daļas pārbūvi Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām (tajā skaitā projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbu izpildi, kā arī mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu).

2018. gada 10. janvārī SIA “CMB” veikusi būvprojekta ekspertīzi. Ekspertīzes atzinums apliecina Līguma ietvaros izstrādātā būvprojekta “Ēkas pārbūve Talsu pilsētas Galvenās bibliotēkas vajadzībām” atbilstību normatīviem aktiem un tehniskajām prasībām.

2018. gada 10. maijā Talsu novada domes priekšsēdētājs piegādātāju apvienībai PS „TALSU STATISKAIS SPRIEGUMS” un SIA „Campaign” paziņo, ka Talsu novada pašvaldība vienpusēji atkāpjas no līguma Nr. BU 03/17.

2018. gada 21. maijā Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi Talsu novada domes deputātu pieprasījumu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, lai lemtu par projekta Nr. EKII-2/11 „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” turpmāko realizāciju.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.pantu,

Talsu novada dome nolemj:

  1. Uzdot Talsu novada domes priekšsēdētājam nekavējoties atsaukt 2018. gada 10. maija brīdinājumu Nr. 12-6/1746 „Par līguma Nr. BU 03/17 laušanu”.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *