Statūti

Dalies
Pieņemti
partijas dibināšanas
sapulcē 3.11.2012.

l nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Partija „Talsu novada attīstībai” (turpmāk tekstā – Partija) ir reģionāla politiska partija, kas apvieno biedrus kopīgam darbam partijas programmas īstenošanai. Partija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem, šiem statūtiem un programmu.

1. Nosaukums
Partijas nosaukums ir „Talsu novada attīstībai”, saīsinātais nosaukums – TNA.
Partija nodibināta uz nenoteiktu laiku.
2. Simbolika
2.1. Partijai ir sava simbolika, ko veido grafiskā zīme (logo), kuras vizuālais attēls ir pievienots statūtu pielikumā.

3. Darbības mērķis

3.1. Veicināt Talsu novada attīstību.
3.2. Paaugstināt iedzīvotāju labklājības līmeni.
3.3. Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi un tīru dabu.
3.4. Saglabāt kultūrvēsturiskās un reliģiskās vērtības.
4. Darbības uzdevumi
4.1. Partijas darbības uzdevumi:
4.1.1.veicināt sabalansētu novada attīstību;
4.1.2.nodrošināt demokrātisku, kompetentu un godīgu novada pārvaldi;
4.1.3.rūpēties par iedzīvotāju drošību un labklājību, aizstāvēt viņu intereses un tiesības;
4.1.4.aktīvi atbalstīt kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanas iespējas;
4.1.5.iesaistīt politiskā darbībā cilvēkus, kuru mērķis ir Talsu novada uzplaukums;
4.1.6. rūpēties par latviešu valodas un latvisko tradīciju izkopšanu;
4.1.7. veicināt uzņēmējdarbību;
4.1.8.stimulēt mūsdienīgas un kvalitatīvas infrastruktūras attīstību visā novadā;
4.1.9. panākt ciešāku sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;
4.1.10.aizstāvēt pašvaldību tiesību, funkciju apjoma un budžeta palielināšanu, kā arī valsts pārvaldes, ES fondu un valsts budžeta līdzekļu sadales decentralizāciju
5. Darbības metodes
5.1. Partija izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes:
5.1.1. īsteno Partijas programmu;
5.1.2. izvirza deputātu kandidātus un piedalās novada domes vēlēšanās;
5.1.3. ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību realizē Partijas mērķus;
5.1.4. pauž Partijas uzskatus un idejas plašsaziņas līdzekļos, sabiedriskos pasākumos un tiešā saziņā ar iedzīvotājiem;
5.1.5. aktīvi sadarbojas ar valsts, pašvaldību struktūrām un nevalstiskajām organizācijām.
ll nodaļa. PARTIJAS BIEDRI
6. Partijas biedri
6.1. Partijas biedri ir Partijas dibinātāji un statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas.
6.2. Par biedru var kļūt 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas Republikā, kas apņemas ievērot šos statūtus un īstenot Partijas programmu.
6.3. Partijas darbā var piedalīties atbalstītāji – personas, kas nav biedri, bet aktīvi atbalsta Partijas programmu un darbību. Atbalstītājs var saņemt atbalstītāja apliecību.
7. Biedra dalība partijā
7.1. Jaunus biedrus uzņem valde pēc kandidāta rakstiska iesnieguma un divu Partijas biedru rakstveida ieteikuma, kuru var sniegt Partijas dibinātāji vai biedri, kura biedra stāžs nav mazāks par gadu. Valdes lēmumu apstiprina partijas sanāksme.
7.2. Ja personas uzņemšana Partijā netiek atbalstīta, viņam ir vēlreiz tiesība vērsties pie Partijas valdes ar iesniegumu, kuram pievienots ne mazāk kā četru biedru rakstveida ieteikums. Valde izskata iesniegumu pēc iesniedzēja uzklausīšanas.
7.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Partijas, vai apturēt savu darbību tajā, par to rakstveidā informējot valdi.
7.4. Pēc valdes vai ne mazāk kā 10 biedru pamatota priekšlikuma var izslēgt biedru no Partijas, ja:
7.4.1 biedrs neievēro vai pārkāpj Partijas statūtus, programmu vai Partijas institūciju pieņemtos lēmumus;
7.4.2. biedrs izdarījis būtisku likuma pārkāpumu;
7.4.3. biedrs nodarījis būtisku kaitējumu Partijai;
7.4.3. Partijas biedrs ir pašvaldības deputāts un veicot savus pienākumus nepilda Partijas programmu un/vai balso pret Partijas pieņemtajiem lēmumiem;
7.4.4. biedrs vairāk nekā sešus mēnešus neattaisnoti nav maksājis biedru naudu.
7.5. Jautājumu par izslēgšanu valde izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Viņa neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Izrakstu nosūta izslēgtajam Partijas biedram piecu dienu laikā. Lēmumu par izslēgšanu no Partijas var pārsūdzēt kopsapulcē.
8. Biedra tiesības un pienākumi
8.1. Partijas biedram ir tiesības:
8.1.1. piedalīties Partijas lēmumu pieņemšanā statūtos noteiktajā kārtībā;
8.1.2. saņemt informāciju par Partijas darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;
8.1.3. piedalīties visos Partijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partijas darbības uzlabošanu;
8.1.4. statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt Partijā pieņemtos lēmumus;
8.1.5. tikt ievēlētam Partijas amatos un vēlēt tos;
8.1.6. statūtos noteiktajā kārtībā lemt par Partijas kandidātiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī pretendēt uz iekļaušanu kandidātu sarakstos;
8.1.7. izstāties no Partijas;
8.1.8. uz laiku pārtraukt savu darbību Partijā, ja tas nav savienojams ar dienesta vai amata pienākumu pildīšanu;
8.2. Partijas biedram ir pienākumi:
8.2.1.ievērot Partijas statūtus, sekmēt tās programmas un lēmumu īstenošanu;
8.2.2. piedalīties Partijas darbā;
8.2.3. pildīt Partijas institūciju lēmumus un amatpersonu uzdevumus;
8.2.4. būt sabiedriski aktīvam un veicināt Talsu novada attīstību;
8.2.5. savā darbībā Partijā, kā arī ārpus tās rīkoties atbilstoši godīguma, tiesiskuma un atbildīguma principiem;
8.2.6. noteiktā apmērā un laikā maksāt biedra naudu.
8.3. Par Partijas atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās mērķus un programmu. Atbalstītājs ir persona, kura rakstveidā paziņo Partijai nodomu kļūt par atbalstītāju. Lēmumu par uzņemšanu Partijā kā Partijas atbalstītāju pieņem valde.
9. Biedra nauda
9.1. Biedra pienākums ir reizi ceturksnī samaksāt biedra naudu ne mazāk kā Ls 0.20 par mēnesi.
9.2. Saņemot biedra rakstisku iesniegumu, valde var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu.

lll nodaļa. PARTIJAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Partijas institūcijas ir Partijas biedru sapulce, Valde, Sanāksme un Revīzijas komisija.
10. Partijas biedru sapulce
10.1. Partijas biedru sapulce (turpmāk tekstā – sapulce) ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija.
10.2. Pastāv kārtējā un ārkārtas sapulce. Kārtējo sapulci sasauc valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.
10.3. Ārkārtas sapulci sasauc pēc valdes, revīzijas komisijas vai ne mazāk kā 1/10 daļas biedru rakstiska pieprasījuma mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja valde noteiktajā termiņā sapulci nesasauc, ārkārtas sapulces iniciators var patstāvīgi sasaukt sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.
10.4. Valde elektroniski paziņo par sapulces sasaukšanu katram tās biedram, norādot tās norises vietu, laiku un darba kārtību ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms sapulces. Paziņojums par ārkārtas sapulces sasaukšanu jāpublisko Novada oficiālajā laikrakstā vismaz piecpadsmit dienas pirms sapulces.
10.4. Valde sagatavo izskatāmo jautājumu materiālus tā, lai sapulce noritētu lietišķi.
10.5. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Lēmums pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, izņemot lēmumus par Partijas darbības izbeigšanu un par Partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā vai darbībā, kam nepieciešamas divas trešdaļas klātesošo biedru balsu. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumu, kad vismaz 1/3 klātesošo biedru pieprasa aizklātu balsojumu.
10.6. Ja sapulce nespēj pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, tad valde ne vēlāk kā triju nedēļu laikā sasuc atkārtotu sapulci, kas ir tiesīga izlemt attiecīgos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvēto biedru skaita.
10.7. Sapulci vada valdes priekšsēdētājs (turpmāk tekstā – priekšsēdētājs), ja biedri neievēl citu vadītāju. Sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.
10.7. Vienīgi sapulces kompetencē ir:
10.7.1. apstiprināt Partijas statūtus un programmu, kā arī veikt grozījumus šajos dokumentos;
10.7.2. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju, valdes un revīzijas komisijas locekļus;
10.7.3. lemt par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
10.7.4. lemt par partijas piedalīšanos partiju apvienību dibināšanā vai darbībā;
10.7.6. Biedra naudas apmēra un maksāšanas kārtības noteikšana.
10.8. Sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē.
10.9. Sapulces notiek atklāti. Sapulce var nolemt izraidīt personu, kura traucē tās norisi.
11. Valde
11.1. Valde ir Partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Partiju. Valdes darbu organizē un vada priekšsēdētājs.
11.2. Partijas valdi un priekšsēdētāju atklāti balsojot, uz diviem gadiem ievēl sapulce. Amatpersonas ir ievēlētas, ja par tām nobalso vairāk kā puse no sapulcē klātesošajiem biedriem.
11.3. Valdes sastāvā ir priekšsēdētājs un 8 valdes locekļi.
11.4. Valdes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots valdes loceklis ne retāk kā reizi mēnesī. Ārkārtas sēdes sasauc pēc priekšsēdētāja vai vismaz trīs valdes locekļu rakstveida pieprasījuma ne vēlāk kā 5 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
11.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
11.6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā (tai skaitā – elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu.
11.7. Valdes sēdes Partijas biedriem ir atklātas, taču valde var atsevišķus jautājumus izlemt slēgtā sēdē.
11.8. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu. Protokolu paraksta priekšsēdētājs un protokolētājs.
11.9. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir atsevišķas pārstāvības tiesības, pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Partiju tikai katrs kopā ar diviem citiem valdes locekļiem.
11.10. Valdes un revīzijas komisijas locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partijai viņu vainas dēļ.
11.11. Valdes locekļi un priekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
11.12. Valde:
11.12.1. pārzina un vada Partijas lietas, nodrošina programmas īstenošanu un sapulču lēmumu izpildi;
11.12.2. vada Partijas stratēģijas un taktikas izstrādi;
11.12.3. gatavo Partijas statūtu un programmas grozījumu projektus;
11.12.4. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
11.12.5. no valdes sastāva ievēl priekšsēdētāja vietnieku;
11.12.6. izstrādā Partijas priekšvēlēšanu programmu;
11.12.7. izvirza un apstiprina deputātu kandidātus pašvaldības vēlēšanām, lemj par biedru piedalīšanos citu partiju vēlēšanu sarakstos Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanās;
11.12.8. pilnvaro trīs personas, no kurām vienai ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanām un būt klāt vēlēšanu komisijas sēdēs;
11.12.9. nodrošina Partijas biedrus ar ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz Partijas darbību;
11.12.10. apstiprina Partijas budžetu;
11.13.12. pārvalda Partijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, kopsapulces lēmumiem, organizē Partijas grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
11.12.13. sagatavo Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības dokumentus, izdod pilnvaras Partijas vārdā parakstīt saimnieciskos un finansiālos dokumentus;
11.12.14. organizē sapulces;
11.12.15. sagatavo ziņojumu sapulcei par Partijas politikas īstenošanu un programmā noteikto mērķu sasniegšanu;
11.12.16. ieceļ zvērinātu revidentu uz vienu gadu;
11.12.17. sniedz revīzijas komisijai un zvērinātam revidentam visas nepieciešamās ziņas un dokumentus
11.12.18. veic citus Partijas darbības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus.
12. Valdes priekšsēdētājs
12.1.sasauc un vada Partijas valdes sēdes;
12.2. bez īpaša pilnvarojuma pauž Partijas viedokli;
12.3.reprezentē Partiju un pārstāv to attiecībās ar citām organizācijām;
12.4.pilnvaro valdes locekli ( priekšsēdētāja vietnieku) pildīt statūtos noteiktās Valdes priekšsēdētāja funkcijas savas prombūtnes laikā.
13. Partijas sanāksme
13.1. Pie Valdes darbojas Partijas sanāksme (turpmāk tekstā – sanāksme). Partijas sanāksmes kodols sastāv no 21 biedriem, kuri pārstāv katru novada apdzīvotu vietu. Partijas sanāksmē tiek noklausīta valdes atskaite par pieņemtajiem lēmumiem, apspriesti Partijas aktuālie jautājumi, kas skar novada pagastus un atsevišķās apdzīvotās vietas. Partijas sanāksmei ir padomdevēja un ierosinājuma tiesības.
13.2. Partijas Sanāksmes sasauc Valdes priekšsēdētājs un tā ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk par piekto daļu Partijas biedru vai ne mazāk kā 14 Partijas Sanāksmes kodola biedriem. Lēmumus pieņem vienojoties vai ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.
13.3. Partijas Sanāksmi apstiprina Valde.
13.3. Sanāksme:
13.3.1. iesaka jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
13.3.2. iesaka deputātu kandidātus novada domes vēlēšanām;
13.3.3. piedalās priekšvēlēšanu programmas izstrādē;
13.3.4. izlemj citus svarīgus Partijas darbības jautājumus.
14. Revīzijas komisija
14.1. Partijas saimniecisko darbību, kā arī finanšu piesaisti un izlietojumu pārrauga revīzijas komisija (turpmāk tekstā – RK).
14.2. RK trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem atklāti ievēl sapulce, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. RK no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.
14.3. RK locekļi nevar būt valdes locekļi.
14.4. RK Partijas finansiālo un saimniecisko darbību pārbauda ne retāk kā reizi gadā. Tā pēc saviem ieskatiem var veikt arī ārpuskārtas finanšu pārbaudes.
14.5. Par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem RK ziņo sapulcei.
14.6. Par pamanītajiem trūkumiem RK nekavējoties ziņo valdei.
14.7. RK sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no RK locekļiem. Sēdes vada priekšsēdētājs. Lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.
14.8. Partijas saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

lV nodaļa. DEPTUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTU APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA.

15. Desmit vai vairāk Partijas biedri var izvirzīt iekļaušanai deputātu kandidātu sarakstā jebkuru Partijas biedru, iesniedzot likumā paredzētos dokumentus Partijas valdei, kas sagatavo sarakstus isniegšanai Vēlēšanu komisijā.
16. Lēmumu par kandidātu saraksta apstiprināšanu pieņem Valde pēc saraksta saskaņošanas ar Partijas sanāksmi .
17. Neparedzētu apstakļu gadījumā- kandidata nāve, veselības problēmas, atklajusies iepriekš nezināma krimināla sodāmība, kandidāta izslēgšana vai izstāšanās no Partijas, likuma ierobežojumi vai citi morāli un ētiski apsvērumi, kas liedz personai kandidēt, valde ir tiesīga lemt par izmaiņām apstiprinātos deputātu kandidātu sarakstos, neievērojot šajā nodaļā noteikto kārtību.

V nodaļa. Nobeiguma noteikumi

18. Lēmumu par Partijas darbības izbeigsanu vai reorganizāciju pieņem biedru sapulce. Lēmumu par Partijas darbības izbeigšanu vai partijas reorganizāciju pieņem ar vairāk kā divām trešdaļām balstiesīgo ( klātesošo) biedru balsīm.