Priekšvēlēšanu programma 2017

Dalies

Mēs turpināsim strādāt, lai uzlabotu dzīves vidi visā novada teritorijā. Stiprināsim ģimenisku, izglītotu un aktīvu pilsonisko sabiedrību. Nodrošināsim uzņēmējdarbībai labvēlīgus apstākļus jaunu darba vietu radīšanai.

To veiksim ar komandas darbu, ko raksturo:
– Godaprāts un atbildība;
– Kompetence, profesionalitāte, jaudīgums;
– Stipra un efektīva pārvaldība.

PĀRVALDĪBA
Sekmēsim iedzīvotāju iesaisti un ērti pieejamus pašvaldības pakalpojumus.

– Iedzīvotāju forums, ideju darbnīcas, regulāras iedzīvotāju sapulces pilsētās un pagastos;
– Vienmērīga novada attīstība, saglabājot pārvaldēm ikgadējo finansējumu prioritāro darbu īstenošanai (prioritātes noteiktas iedzīvotāju sapulcēs);
– Vienota diennakts zvanu centra izveide;
– E-pārvaldības un e-pakalpojumu pieejamība;
– Sistemātiskas iekšējā audita pārbaudes pašvaldībā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, VIDE
Atbalstīsim vides resursos balstītas un vietējām iespējām atbilstošas daudznozaru ekonomikas attīstību jaunu darba vietu radīšanai.

– Investīciju un ES fondu līdzekļu piesaiste;
– Sadarbība ar uzņēmēju un nevalstiskajām organizācijām, valsts dienestiem;
– Finansējums jaunām biznesa idejām, atbalsts Talsu biznesa inkubatoram;
– Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi;
– Finansējums ceļu sakārtošanai, transporta un satiksmes infrastruktūras uzlabošana;
– LEADER pasākumi;
– Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana;
– Talsu tirgus/ražošanas ēkas pārbūve, transporta infrastruktūras sakārtošana Raiņa ielā Talsos, industriālās zonas izveide Stendē;
– Atbalsts daudzveidīgai lauku zemju izmantošanai, ilgtspējīga meža resursu apsaimniekošana;
– Veloinfrastruktūras attīstība, ilgtspējīgu tūrisma produktu izveide;
– Atbalsts daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai;
– Dalīto atkritumu vākšanas punkta izveide Talsos;
– Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības katlumājās;
– Vienots ūdenssaimniecības pakalpojums novadā.

IZGLĪTĪBA, BĒRNI UN JAUNIEŠI
Veicināsim iespēju ikvienam radošā un inovatīvā procesā iegūt izglītību maksimāli tuvu dzīvesvietai. Dažādosim bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

– Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un energoefektivitātes uzlabošana;
– Brīvpusdienas pamatskolēniem;
– Bērnudārzu rindu mazināšana Talsos;
– Bērnudārza celtniecība Sabilē;
– Skolēnu pārvadājumu maršrutu tīkla pilnveidošana;
– Atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei, pedagogu piesaistei un veselības uzlabošanas pasākumiem;
– Atbalsts interešu izglītībai;
– Iedzīvotāju mūžizglītība un pārkvalifikācija;
– Jauni bērnu rotaļu laukumi visā novadā;
– Atbalsts jauniešu centriem un biznesa ideju īstenošanai.

KULTŪRA, SPORTS
Saglabāsim novada kultūras mantojumu, veicināsim kvalitatīvu kultūras un sporta norišu pieejamību ikvienam.

– Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas remonts, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projekts Sabilē;
– Talsu deviņu pakalnu labiekārtošana, atbalsts vēsturisko ēku atjaunošanai;
– Kultūras iestāžu sadarbība, kapacitātes uzlabošana, darbinieku profesionālā izaugsme;
– Atbalsts kultūras projektiem, profesionālajai mākslai;
– Atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbībai;
– Mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas bibliotēkās;
– Kinoteātra „Auseklis” modernizēšana;
– Atbalsts kristīgo draudžu aktivitātēm;
– Novada peldvietu sakārtošana, priekšdarbi peldbaseina izveidei Talsos;
– Atbalsts individuālajiem, komandu un tautas sporta veidiem;
– Sporta bāzu un sporta laukumu attīstība, veloparka izveide Talsos.

VESELĪBA
Veicināsim kvalitatīvas iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamību.

– Stipendijas un dzīvojamā platība ārstiem;
– Investīciju piesaiste Talsu veselības centra atjaunošanai;
– Pasākumi, lai jaunie ģimenes ārsti varētu specializēties Talsu novadā;
– Atbalsts Talsu slimnīcai jaunu medicīnas iekārtu iegādei;
– Bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi.

SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ DROŠĪBA
Veidosim labvēlīgu sociālo vidi un Sociālā dienesta palīdzības pieejamību ikvienam.

– Atbalsts daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās;
– Atbalsts brīvā laika pavadīšanas iespējām pensionāriem un pensionāru organizācijām;
– Invalīdu sociālā rehabilitācija un iekļaušana sabiedrībā;
– Atbalsts bērniem no sociālā riska grupām;
– Pašvaldības ēku atjaunošana sociālo pakalpojumu izveidei;
– Pašvaldības policijas un Sociālā dienesta sadarbība darbā ar bezpajumtniekiem un atkarīgajiem;
– Videonovērošanas tīkla pilnveide visā novadā.