Priekšvēlēšanu programma 2013

Dalies

Mēs strādāsim kopā, lai mūsu Talsu novads veidotos par ekonomiski attīstītu novadu Ziemeļkurzemē ar reģiona centru Talsos, ar konkurētspējīgiem rūpniecības, lauksaimniecības, tūrisma un zivsaimniecības
uzņēmumiem, ar pievilcīgu dzīves vidi un sakārtotu apkārtējo vidi mazpilsētās un pagastos, lai tas būtu bagāts ar izglītotiem, radošiem un aktīviem cilvēkiem.

1. Mēs nodrošināsim kompetentu, demokrātisku un godīgu novada pārvaldi:
• veicot efektīvu un saprātīgu kompetences un pienākumu sadali starp pašvaldības iestādēm un administrāciju (vāji koordinēta komunāla
funkcija pagastos un novadā, problēma Talsu tautas nams – kultūras nodaļa);
• ieviešot modernākās informācijas tehnoloģijas, paplašinot e-pārvaldību un e-pakalpojumus (savlaicīgas atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem);
• iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas lēmumu izstrādāšanā un īstenošanā;
• atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu pagasta valžu veidošanā;
• izveidojot vienas pieturas aģentūru uz Talsu novada apmeklētāju pie ņemšanas centra bāzes klientorientētas un kompetentas saskarsmes nodrošināšanai (novada iedzīvotājs iesniedz iesniegumu un tas tiek novirzīts attiecīgajam adresātam – VID, PVD, VMD u.t.t.);
• uzlabojot iekšējā audita funkciju (dažādu jomu pārbaudes ar konstatējošo daļu, secinājumi un priekšlikumi);
• pilnveidojot iekšējās kontroles vidi interešu konfl ikta nepieļaušanai (iekšējās kontroles izstrādātai kārtībai).

2. Mēs veicināsim uzņēmējdarbības attīstību, ražošanas un sociālās infrastruktūras sakārtošanu:
• izstrādājot novada attīstības stratēģisko plānu sadarbībā ar ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām (jāstrādā pie stratēģiskā plāna līdz 2020. gadam);
• piesaistot Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalsta finansējumu konkurētspējīgas produkcijas ražošanai;
• izstrādājot pasākumu plānu un veicot priekšdarbus tehnoloģiskā parka izveidei Stendē (sagatavot infrastruktūru rūpniecisko preču ražošanai);
• rosinot novada uzņēmēju sadarbību ar Laidzes profesionālo vidusskolu, vietējām augstskolu filiālēm un citām mācību iestādēm (profesiju pasūtījums Laidzes PV);
• paaugstinot novada pašvaldības plānošanas un attīstības nodaļas speciālistu kapacitāti ES atbalsta piesaistē jauniešu interešu veicināšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai (pastiprināt konsultācijas komercdarbībai, ES fondu apguvei);
• pilnveidojot pašvaldības nekustāmā īpašuma pārvaldības procesu (novadā ir daudzas būves labā tehniskā stāvoklī, kuras būtu pārdodamas uzņēmēju vajadzībām piemēram Tinģerē – pašvaldības ēka, Sabilē – rūpnīcas teritorija u.c.);
• iesaistot vietējos uzņēmējus katlumāju apgādē ar draudzīgu kurināmo, šiem mērķiem maksimāli saprātīgi izmantojot vietējos dabas resursus;
• organizējot sadarbību ar kaimiņu novadiem kopprojektu īstenošanā;
• sekmīgi pabeidzot apgūt Policentriskās attīstības, ES Lauku attīstības plāna un Zivsaimniecības Rīcības plāna pasākumu projektus.

3. Mēs veicināsim mūsdienīgas konkurētspējīgas izglītības attīstību:
• nodrošinot pamatizglītības ieguves pieejamību maksimāli tuvu dzīvesvietai, ieviešot jaunas apmācību formas, radot labvēlīgu vidi mūzikas, mākslas un izglītības attīstībai (maksimāli saglabājot esošās skolas);
• palielinot bērnu vietu skaitu pirmskolas iestādēs pēc Talsu sākumskolas rekonstrukcijas (tiek gatavots ES projekta pieteikums ēkas rekonstrukcijai);
• palielinot finansējumu interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;
• nodrošinot sabiedriskā transporta izdevumu atmaksu profesionālo ieviržu programmu skolēniem, rodot iespēju skolēniem apgūt uzņēmējdarbības un finanšu pamatus, iejusties darba vidē;
• plānveidīgi modernizējot izglītības iestāžu materiālo tehnisko bāzi, ceļot energoefektivitāti ar ES Fondu līdzfinansējumu (pašreiz 3 projekti – Talsu 2 vidusskolai, Valdemārpils vidusskolai un Virbu pamatskolai);
• pievēršot nopietnu vērību mūžizglītībai un pārkvalifikācijai.

4. Mēs rūpēsimies par bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību:
• organizējot dažādas nometnes skolēnu brīvlaikos, paplašinot bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas;
• labiekārtojot un radot jaunus bērnu rotaļu laukumus novadā, ar ES fondu līdzekļu līdzfinansējumu un izmantojot brīvprātīgo darbu;
• atbalstot ES fondu līdzekļu piesaisti jauniešu klubu un sporta centru uzturēšanā un modernizēšanā, aktivizējot jauniešu organizācijas;
• turpinot materiāli apbalvot novada labākos skolēnus par izciliem sasniegumiem mācībās, sportā, mūzikā un mākslā.

5. Mēs veicināsim kvalitatīvas iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamību:
• atbalstot SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talsu jaunās slimnīcas būvniecības pabeigšanu un tās darba uzsākšanu;
• veicot pasākumus jauno speciālistu piesaistei novada veselības aprūpes iestādēs (radot pašvaldības dzīvokļus šiem speciālistiem);
• popularizējot veselīgu dzīvesveidu uzturošus pasākumus.

6. Mēs rūpēsimies par novada iedzīvotāju sociālo un fizisko drošību:
• organizējot novada iedzīvotāju forumu par sociālās palīdzības pakalpojumu optimizēšanu un uzlabošanu;
• ieviešot pārdomātu un stimulējošu sociālo pabalstu sistēmu;
• aktivizējot sadarbību ar pensionāru klubiem un citām nevalstiskajām organizācijām (finansiāls atbalsts, projektu līdzfinansēšana);
• paaugstinot daudzpusīgu sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti veciem, vientuļiem un slimiem iedzīvotājiem;
• nodrošinot iedzīvotājiem viegli pieejamu pašvaldības policiju.

7. Mēs turpināsim attīstīt visaptverošas sportiskās aktivitātes:
• labiekārtojot esošos stadionus Talsos un novadā, radot labvēlīgu vidi
Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanai;
• sakārtojot brīvpieejas sporta laukumus;
• popularizējot tautas sportu un individuālo sportu;
• dodot iespēju nodarboties ar sportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• attīstot velotūrisma iespējas ( Talsu apaugurainē šobrīd izveidota tikaiviena
trase).

8. Mēs nodrošināsim daudzveidīgās novada kultūridentitātes attīstību:
• Saglabājot un pilnveidojot vietējās kultūras tradīcijas, veicinot sabiedrības līdzdalību tajās, radot jaunas kultūras, mākslas un garīgās vērtības;
• veicinot starpvalstu kultūras sadarbību, nodrošinot kultūras procesa nepārtrauktību un pieejamību;
• maksimāli iesaistot vietējos pašdarbniekus novada un pārrobežu kultūras pasākumos;
• turpinot ES finansējuma piesaisti kultūras iestāžu modernizācijā;
• sadarbojoties ar Latvijā reģistrētajām reliģiskajām konfesijām.

9. Mēs rūpēsimies par veselīgu un sakārtotu vidi pilsētās un laukos:
• mērķtiecīgi iesaistot iedzīvotājus atkritumu saimniecības sistēmas sakārtošanā;
• veicinot novadam raksturīgo ainavisko vērtību saglabāšanu un atjaunošanu;
• plānveidīgi rekonstruējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus (jauno ūdenssaimniecības projektu īstenošana Lubezerē, Pūņās, Strazdē, Pastendē, Talsos 3. kārta, Laucienē, Ķūļciemā, Balgalē, Tiņģerē, Sabilē – Priedēs);
• saprātīgi izmantojot un saglabājot vides resursus;
• attīstot aktīvu, radošu un atbildīgu pilsonisko sabiedrību (apmācības,
radošās darbnīcas, forumi).